Politika kvality

POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

Cílem politiky kvality ZNOJEMSKÝCH STROJÍREN, s.r.o. je udržovat a neustále zvyšovat kvalitu výrobků a služeb podle dokumentace odběratelů v požadovaných termínech a na úrovni konkurenceschopných cen.

Dále neustále zvyšovat a zlepšovat efektivnost systému kvality a související služby tak, aby se dosahovalo soustavného uspokojování, stanovené nebo předpokládané potřeby, našich odběratelů a jiných zainteresovaných stran. 

Při všech činnostech firmy jsou si všichni zaměstnanci ZNOJEMSKÝCH STROJÍREN, s.r.o. vědomi nutnosti šetrného chování k životnímu prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost je zaměřena na

VÝROBU PŘESNÝCH DÍLCŮ A MONTÁŽNÍCH POSKUPIN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ,
TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ KOVŮ A PLASTŮ, SVAŘOVÁNÍ, TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ,
KONSTRUKČNÍ A TECHNOLOGICKÝ PORADENSKÝ SERVIS V OBLASTI STROJÍRENSTVÍ.

Pro splnění této politiky stanovuje vedení společnosti následující zásady:

  1. Při všech činnostech budeme důrazně dbát na prevenci a předcházení nedostatkům, než  jejich řešení a odstraňování. Při realizaci výrobků a poskytování služeb vycházíme z aktuálních poznatků vědy a techniky, legislativy, požadavků zákazníků, důsledně zahrnujeme hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí
  2. Uskutečňování systémů kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je naplňována prostřednictvím vedoucích zaměstnanců, s využitím procesního a systémového přístupu, zapojením všech pracovníků a budování vzájemně prospěšných vztahů se zákazníky i dodavateli.
  3. Cílem vedení společnosti je orientace na zákazníky a při našem vztahu se zákazníkem nesmí nikdy nastat okamžik, kdy by zákazník zapochyboval o tom, že jsme tou nejlepší společností, s jakou může spolupracovat. Dodržovat závazky vůči zákazníkům tak, aby byly dodávky realizovány ve smluveném provedení a termínu
  4. Vedení je si vědomo toho, že konečná podoba našich výrobků záleží i na našich dodavatelích. Naše vysoké nároky na kvalitu, ekologii i bezpečnost musí být proto uplatňovány i ve vztazích s našimi dodavateli. Provádět hodnocení dodavatelů s cílem přijímat pouze kvalitní zboží a dodávky
  5. Morální celistvost a etika jsou neoddělitelně spjaté s existencí lidského jedince.  Aby vysoký etický kredit byl charakteristikou naší společnosti, postupujeme ve všech vztazích s přijatým Kodexem hodnot 
  6. Péče o kvalitu, ochranu životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako celek je nedílnou součástí jednotlivých aktivit na všech stupních řízení ZNOJEMSKÝCH STROJÍREN, s.r.o. Samozřejmým požadavkem je dodržování obecně závazných právních předpisů a snaha o trvalé zlepšování efektivnosti systémů kvality, environmentu a bezpečnosti
  7. Otevřenou komunikací posilovat přístup a dialog se zaměstnanci a veřejností předjímáním a reagováním na jejich náměty a doporučení, týkající se jak kvality realizovaných výrobků a poskytovaných služeb, tak problematiky ochrany životního prostředí i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedení společnosti očekává od zaměstnanců znalost zásad a respektování politiky kvality, environmentu i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Tyto zásady politiky kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlašuje vedení ZNOJEMSKÝCH STROJÍREN, s.r.o. v souladu se strategickými záměry společnosti. Vedení organizace si je vědomo plné odpovědnosti za vytváření podmínek k zabezpečení zdrojů pro jejich realizaci a zavazuje se ve svých řídicích aktivitách výše uvedené zásady politiky důsledně naplňovat.


Napište nám

Politika